در بعضی از کتاب های نحوی مثل کتاب علوم العربیه وزن های «فَعَالَی»، «فُعَالَی»، و سه صیغه «اَفَاعِلَه و فَعَالِلَه و مَفَاعِلَه» جزو صیغه های منتهی الجموع می دانند.در صورتی که طبق قاعده، وزن های منتهی الجموع، حرف اولشان مفتوح، حرف چهارم، مکسور، و انتهای آن ها نباید «ه» باشد. علت چیست؟و آیا صیغه های مذکور نیز مانند بقیه صیغه های منتهی الجموع غیر منصرف هستند؟

رابطه میان صیغ منتهی الجموع و غیر منصرف بودن، عموم خصوص من وجه است. یعنی برخی از این صیغ غری منصرف هستند و برخی نیستد. در واقع مواردی تاء به آنها ملحق می شود از غیر منصرف بودن خارج شده و منصرف می شوند. این مطلب در خودِ کتاب علوم العربیه جلد دوم صفحه ۵۵۰ ذیل «تنبیهان» تصریح شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *