در بعضی از کتاب های نحوی مثل کتاب علوم العربیه وزن های «فَعَالَی»، «فُعَالَی»، و سه صیغه «اَفَاعِلَه و فَعَالِلَه و مَفَاعِلَه» جزو صیغه های منتهی الجموع می دانند.در صورتی که طبق قاعده، وزن های منتهی الجموع، حرف اولشان مفتوح، حرف چهارم، مکسور، و انتهای آن ها نباید «ه» باشد. علت چیست؟و آیا صیغه های مذکور نیز مانند بقیه صیغه های منتهی الجموع غیر منصرف هستند؟

رابطه میان صیغ منتهی الجموع و غیر منصرف بودن، عموم خصوص من وجه است. یعنی برخی از این صیغ غری منصرف هستند و برخی نیستد. در واقع مواردی تاء به آنها ملحق می شود از غیر منصرف بودن خارج شده و منصرف می شوند. این مطلب در خودِ کتاب علوم العربیه جلد دوم صفحه ۵۵۰ ذیل «تنبیهان» تصریح شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.